วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง                              ค่านิยมการใช้แอพพลิเคชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ             

                                          โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า              นางสาวสุดารัตน์    มูลขุนทด

แผนการเรียน                    วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก        อาจารย์ณรินทร    น้อยพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม         อาจารย์สุพรรณี    ปลื้มถนอม

ปีการศึกษา                        2557

บทคัดย่อ

          การศึกษาค้นคว้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมการใช้แอพพลิเคชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ว่าใช้แอพพลิเคชั่นใดมากที่สุดโดยสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ  1)  Facebook   2) Line      3) Instagram   4) Twitter   5) Youtube   6) Socialcam   7) Get Rich (เกมเศรษฐี)   8) Skype   9) Wechat   10) WhatsApp     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นนักเรียนชาย 50 คน  เป็นนักเรียนหญิง 50 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 49 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 30 คน  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบเพื่อสำรวจความคิดเห็น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

          ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า   Facebook  สูงสุด รองลงมาคือ Youtube และต่ำสุดคือ  Skype   Wechat   WhatsApp   Socialcam