วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บททที่ 1


บทที่ 1
บทนำ

ประเด็นปัญหา

                สำรวจค่านิยมการใช้แอพพลิเคชั่นของนักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

                ในปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นและพัฒนาโดยนักพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้คนมีผู้คนให้ความสนใจและทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ถูกผลิตออกมามากมาย

            จึงอยากทราบว่านักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนิยมใช้แอพพลิเคชั่นใดมากที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย

                นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  จำนวน  100 คน

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

                เพื่อศึกษาค่านิยมในการใช้แอพพลิเคชั่นของนักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายว่าใช้งานแอพพลิเคชั่นใดมากที่สุด

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

                คาดว่าค่านิยมของนักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายน่าจะใช้แอพพลิเคชั่น Facebook มากที่สุด

ตรวจสอบสมมติฐาน

            สมมติฐานเป็นจริง นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้แอพพลิเคชั่น Facebook มากที่สุด

 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

                แบบสำรวจ มีรายละเอียดของแบบสำรวจมีดังต่อไปนี้

1.เพศ
- ชาย                                        - หญิง

 

2.ระดับชั้นเรียนของมัธยมศึกษาตอนปลาย

            - มัธยมศึกษาปีที่4

            - มัธยมศึกษาปีที่5

            - มัธยมศึกษาปี่ที่6

3.แอพพลิเคชั่น ได้แก่

-Facebook                                             -LINE

-Instagram                                             -Twitter

-YouTube                                              -Socialcam

-Get Rich(เกมเศรษฐี)                              -Skype

-Wechat                                                -WhatsApp

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า

                1.ได้ฝึกการทำงานค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

2.ได้ทราบค่านิยมในการใช้แอพพลิเคชั่นของนักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

            3.นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปต่อยอดในการทำธุรกิจออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น