วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 3


บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า


        การสำรวจค่านิยมการใช้แอพพลิเคชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  การสำรวจครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

                       1.  กลุ่มเป้าหมาย

                       2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

                       3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

                      4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย       
        กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นนักเรียนชาย
50 คน นักเรียนหญิง 50 คน   รวม   100  คน


เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
       
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ
แบ่งออกเป็น 2  ตอน

        ตอนที่ 1  เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกเป็น
เพศ และ ระดับชั้นที่กำลังศึกษา
       
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
1) Facebook 2) Instagram  3)LINE 4) Twitter 5) YouTube 6)  Socialcam 7)   เกมเศรษฐี    8)  Skype 9)  Wechat  10) WhatsApp    
เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย       

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ

           เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

           1. ศึกษาทฤษฏี  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบโครงสร้างของแบบสำรวจ      
           2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหากำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษา
          

           3. นำแบบสำรวจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยครูที่ปรึกษาแล้ว ไปเก็บข้อมูลกับ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นนักเรียนชาย 50 คน นักเรียนหญิง 50 คน 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล                                      
           การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
           1.  นำแบบสำรวจไปขออนุญาตครูที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อแจกแบบสำรวจให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล                   
           2. ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสำรวจด้วยตนเอง จำนวน
100 ฉบับได้กลับคืนมา จำนวน 100  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100       

 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล    
         
ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ดังนี้                                  
          1. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น เพศ  อายุ   ระดับชั้นที่กำลังศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ  
          2.  ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2  การสำรวจค่านิยมการใช้แอพพลิเคชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น